Загальні положення та умови

Загальні положення та умови Virtido (від Recentis GmbH)
§1. Сфера дії Загальних положень та умов

Ці Загальні положення  та умови поширюються на всі послуги та товари (надалі – “Послуги”), які Recentis GmbH надає безпосередньо під своєю торговою маркою Virtido (надалі – “Компанія”). Клієнтом є будь-яка фізична чи юридична особа, яка уклала договір з Компанією (надалі  – “Замовник”).

Загальні положення та умови застосовуються до всіх Послуг, що надаються Компанією. Інші договірні положення, такі як письмові індивідуальні угоди, описи послуг, угоди про рівень обслуговування (“Угода про рівень обслуговування”) тощо, мають перевагу над загальними умовами використання у випадку суперечностей та доповнюють пункти, визначені в цих Загальних положеннях та умовах.

Поточна та обов’язкова версія Загальних положень та умов публікується в Інтернеті за адресою www.virtido.ch. Друкувану копію можна отримати у Компанії.

§2. Послуги Компанії

Компанія надає Послуги, замовлені Замовником у письмовій або усній формі.

Компанія має право самостійно виконувати Послугу або використовувати компетентних третіх осіб при наданні Послуг та / або замінювати такі послуги (“послуга третьої сторони”).

Замовник погоджується, що дані, необхідні для виконання завдання, будуть передані третім особам у рамках послуг третіх сторін. Слід зазначити, що зберігання, обробка та передача персональних даних не підпадає під дію законів, чинних у Швейцарії.

§3. Зобов’язання Замовника щодо співробітництва

При визначенні завдання Замовник дає Компанії максимальний час, необхідний для виконання замовлення і заздалегідь повідомляє бажаний кінцевий термін його виконання. Замовник призначає час проведення консультації із Компанією.

Помилки та затримки, спричинені незрозумілою, невірною або неповною інформацією зі сторони Замовника, не можуть стягуватися з Компанії.

Якщо Замовник не виконає своїх зобов’язань щодо співпраці вчасно або у повній мірі, а своєчасне виконання Послуги або її часткове виконання стає неможливим, Компанія має право відмовитися від зобов’язання надати Послугу або має право надати Послугу пізніше. Додаткові витрати та кошти, понесені Компанією через недотримання зобов’язання про співпрацю, несе Замовник.

§4. Кінцевий термін виконання замовлення

Оголошення максимального часу, необхідного для виконання Послуг та обчисленого за годину, не означає, що завдання можна виконати за цей час. Максимальний термін виконання служить найвищою ціною договору для Замовника.  

Зазначені терміни доставки чи послуг, якщо прямо не погоджено як обов’язкові, є лише приблизними та необов’язковими.

Якщо доставка / послуга затримана Kомпанією з причин, за які вона не несе відповідальності, наприклад форс-мажорні обставини та інші непередбачувані події, які неможливо запобігти розумними засобами, зобов’язання про надання послуг призупиняються на певний період і в межах перешкоди і продовжуються на відповідні терміни.

Якщо Комнанія затримується, Замовник може відмовитися від договору лише після того, як він встановить Компанії пільговий період у письмовій формі і протягом цього періоду не буде жодних результатів. Позови про відшкодування збитків Замовника через невиконання або запізнення виключаються.

§5. Гарантія та відповідальність

Компанія виконує завдання Замовника з найвищою якістю відповідно до письмового чи усного доручення.

Замовник повинен негайно повідомити про будь-які недоліки та зауваження, у будь-якому випадку протягом тижня після виконання Послуги Компанією, повідомити письмово під описом дефекту; в іншому випадку Послуга вважається затвердженою. У цьому випадку пред’явлення гарантійних та компенсаційних вимог через дефекти виключається.

Компанія бере на себе зобов’язання Замовника за ретельне надання послуг відповідно до договору, цих положень та умов та інших договірних положень. Відповідальність Компанії за всі прямі та непрямі, безпосередні та опосередковані збитки виключаються повністю. Це стосується, зокрема, збитків, спричинених недбалою поведінкою Компанії. Відмова від відповідальності стосується як договірних, так і позадоговірних або квазідоговірних вимог. Відповідальність Компанії за збиток, майнову шкоду, та інші наслідкові збитки та втрачені прибутки не виключається. Це стосується також усіх видів збитків, заподіяних зовнішніми сумісниками Компанії, які працюють на місці в приміщенні Компанії та від імені Замовника, а також збитків, які надаються третіми особами в рамках послуг третіх сторін.

§6. Права власності, авторські права та використання

Якщо умови договору не передбачають іншого, Замовник отримує необмежене право на використання результатів робіт, що були створені в межах проекту, зокрема на програмне забезпечення, включаючи документацію, з ціллю використання, передбаченою договором.

Усі інші права користування встановлюються індивідуально для кожного проекту в межах контракту.

Компанія має право використовувати створені для Замовника роботи та їхні результати.

§7. Конфіденційність та нерозголошення інформації

Обидві сторони договору, а також їхні співробітники та помічники, зобов’язуються забезпечувати конфіденційність всіх загальновідомих документів та інформації, які стосуються ділової сфери іншого партнера та під час підготовки та виконання цього договору вони стають доступними. Цей обов’язок залишається до тих пір, поки є правомірний інтерес, навіть після розірвання договору. Договірні сторони обізнані, що укладення та виконання договору може призвести до обробки персональних даних сторін договору та їхніх працівників. Ви погоджуєтесь, що ці дані будуть використовуватися для управління та підтримки ваших ділових відносин.

Компанія має право зберігати надані Замовником дані та результати замовлень з метою документування або зберігати їх в електронному вигляді.

§8. Ціни

Поточні та діючі ціни на стандартизовані послуги публікуються в Інтернеті за адресою www.virtido-lab.com або їхможна отримати надіславши запит Компанії. Для окремих послуг пропозиції надаються на запит потенційного Замовника. Зміни цін та знижок на послуги Компанії можливі в будь-який час і в будь-яку дату. Якщо на поточні контракти впливають зміни цін, Замовники будуть заздалегідь поінформовані про зміни ціни. Якщо такі зміни істотно заподіюють шкоду Замовнику, він має право розірвати договір письмово чи рекомендованим листом; договір припиниться після вступу в силу нових цін. Це право на розірвання договору втрачає силу після набрання чинності нових цін або знижок. Зміни податків чи інших застосованих ставок роялті, таких як вплив іноземної валюти, дає право Компанії змінювати ціни без попереднього повідомлення. В такому випадку Замовник не має права розірвати договір.

§9 Умови оплати

За стандартизовану Послугу передоплата здійснюється через інтернет-магазин. На інші Послуги та на запит може бути виданий рахунок-фактура. Замовник зобов’язується сплатити суму рахунків, що виставляється, не пізніше до строку, зазначеного у рахунку-фактурі. Якщо термін платежу не вказаний, застосовується термін оплати до 30 днів. Якщо Замовник не здійснить оплату протягом платіжного періоду, то після закінчення цього періоду без додаткового повідомлення про прострочення платежу, повинен сплатити відсотки за прострочення згідно до Швейцарського законодавства. Компанія має право стягувати з Клієнта плату за кожне видане нагадування на додачу до суми рахунка-фактури та за прострочення платежу. Додаткові оплати обговорюються у договорі.

Якщо оплата не буде здійснена до кінця платіжного періоду, Компанія має право заблокувати або припинити всі послуги для Замовника без додаткового повідомлення.

§10 Заборона переманювати найманих працівників

Замовник зобов’язується не переманювати у будь-якій формі працівників Компанії (або її дочірніх підприємств) або третіх осіб у рамках послуг третіх осіб. У разі порушення цієї заборони, Замовник зобов’язаний оплатити договірний штраф у розмірі дворічної зарплати працівника, який був переманений, а також втрачені обороти за той же період. Сплата договірного штафу не звільняє від заборони переманювати найманих працівників. Подальші компенсації за збитки обговорюються у договорі.

Ці заборони переманювати найманих працівників застосовуються протягом строку дії договірних відносин між Компанією (або її дочірніми компаніями) та Замовником, а також через рік після припинення їх договірних відносин.

§11 Положення про подільність документа

Якщо один із цих пунктів є недійсним, це не впливає на дійсність інших пунктів. Якщо пункт цих умов є недійсним лише в одній частині, інша частина залишається чинною. Сторони зобов’язані замінити недійсний пункт дійсним замінним пунктом, максимально наближеним до недійсного пункту.

§12 Зміни

Компанія має право змінити умови даного договору в будь-який час без згоди Замовника шляхом публікації на домашній сторінці Інтернет сайту www.virtido-lab.com. Договір між Замовником та Компанією в кожному випадку поширюється на версію Загальних правил та умов, опубліковану на домашній сторінці Інтернет сайту Компанії.

§13 Юрисдикція та чинне законодавство

Договірні відносини з Компанією поширюються виключно на Швейцарське законодавство.

Суди міста Цюріха (округ 4) несуть виключну відповідальність за суперечки, що виникають з або у зв’язку з договірними відносинами між Компанією та Замовником.